ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα του Georges Jewellery.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου περιγράφουν τους κανόνες και κανονισμούς χρήσης του ιστότοπου του Georges Jewellery στην τοποθεσία https://www.georgesjewellery.gr/.

Έχοντας πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι δέχεστε τους ακόλοθους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα του Georges Jewellery εάν δε συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που δηλώνονται σε αυτή τη σελίδα.

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου (εφεξής «George’s Jewellery ehhop») της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «George’s Jewellery O.E.» και διακριτικό τίτλο «George’s Jewellery» (Α.Φ.Μ 800712355, Δ.Ο.Υ Α’ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 137874201000) που εδρεύει Πανδρόσου 7-15, Αθήνα, 10556, (εφεξής «Εταιρεία»).

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διατυπώνουν με τρόπο σαφή και κατανοητό τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη ή/και πελάτη του George’s Jewellery eShop, σύμφωνα με το Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών», το Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», τον ΕΚ 2016/679 «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων» και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο για θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, α8 ΠΔ 131/2003, ΠΔ 150/2001), όπως ισχύουν σήμερα.

Οι παρόντες ‘Όροι Χρήσεις, προϋποθέσεις και κανόνες αγορών που διέπουν το George’s Jewellery eShop, ισχύουν αποκλειστικά σε αυτό και δεν διέπουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την λειτουργία συνδεδεμένων σε αυτό εταιριών ή καταστημάτων.

Η πρόσβαση στο George’s Jewellery eShop επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του George’s Jewellery eShop θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρείας σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του George’s Jewellery eShop. Οι χρήστες του George’s Jewellery eShop αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρείας του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του George’s Jewellery eShop από χρήστες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Η χρήση του George’s Jewellery eShop γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής σας να προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης και όλες τις Συμφωνίες: "Πελάτης", "Εσείς" και "Σας" αναφέρονται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. Το «Η Εταιρεία», «Ο Εαυτός μας», «Εμείς», «Δικοί μας» και «Εμείς», αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Το "μέρος", "μέρη" ή "εμάς", αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και σε εμάς. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για ρητό σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα τους ισχύοντες νόμους. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαία ή/και αυτός/αυτή, λαμβάνεται ως εναλλακτική και επομένως ως παραπομπή στο ίδιο.

Αποδεκτή Χρήση

Κάθε είσοδος, περιήγηση και συναλλαγή σας με το George’s Jewellery eShop σας καθιστά επισκέπτη ή/και πελάτη αυτού. H πρόσβαση και η χρήση του George’s Jewellery eShop, καθώς και των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Για τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία σας με το σύνολο των Όρων Χρήσης του George’s Jewellery eShop, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, για το λόγο αυτό, πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας εντός του George’s Jewellery eShop, παρακαλούμε να έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους, ώστε να είστε βέβαιοι ότι τους αποδέχεσθε, καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής με την Εταιρεία μέσω του George’s Jewellery eShop συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων αυτών.

Συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι δεν θα:

  • καταχωρήσετε, διαβιβάσετε ή διαδώσετε σε αυτόν ή μέσω αυτού του ιστότοπου οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία ενδέχεται να είναι επιζήμια, άσεμνη, δυσφημιστική ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο παράνομη,
  • χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο κατά τρόπο προκαλούντα ή δυνάμενο να προκαλέσει παραβίαση των δικαιωμάτων άλλων,
  • χρησιμοποιήσετε κάποιο λογισμικό, φόρμουλα ή συσκευή για να επέμβετε ή να προσπαθήσετε να επέμβετε ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα στην οργάνωση ή στην λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη διάθεση αρχείων που περιέχουν παρεφθαρμένες πληροφορίες ή ιούς, με οποιοδήποτε τρόπο,
  • καταστρέψετε, μεταβάλλετε ή επέμβετε στην τελική μορφή αυτού του ιστότοπου ή στον πηγαίο κώδικά του,
  • ενεργήσετε με τρόπο που θα επιβάλλει υπερβολική ή δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση σε αυτόν τον ιστότοπο ή στη σχετική υποδομή του;
  • αποκτήσετε ή προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, με οποιοδήποτε τρόπο, σε κάποιο από τα Δίκτυα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης, καθώς και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Εάν γίνει χρήση του George’s Jewellery eShop μετά από ανακοίνωση τροποποίησης των Όρων Χρήσης, σημαίνει ότι συμφωνείτε με τους νέους Όρους Χρήσης.

Άδεια

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Georges Jewellery και/ή οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στον ιστότοπο και το κατάστημα της Georges Jewellery. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από την Ιστοσελίδα και το Κατάστημα της Georges Jewellery για δική σας προσωπική χρήση, υπό τους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Απαγορεύεται η:

Αναδημοσίευση υλικού από τον ιστότοπο και το κατάστημα του Georges Jewellery.

Πώληση, ενοικίαση ή υπο-άδεια χρήσης υλικού από τον ιστότοπο και το κατάστημα της Georges Jewellery

Αναπαραγωγή, αντιγραφή υλικού από τον ιστότοπο και το κατάστημα της Georges Jewellery

Αναδιανομή περιεχομένου από τον ιστότοπο και το κατάστημα της Georges Jewellery

Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας. Οι Όροι και Προϋποθέσεις μας δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του Όρους και Προϋποθέσεων Δημιουργίας και του Προγράμματος Δημιουργίας Πολιτικής Απορρήτου.

Υπερσύνδεσμοι στο περιεχόμενό μας

Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

Κυβερνητικές υπηρεσίες.

Μηχανές αναζήτησης.

Ειδησεογραφικοί οργανισμοί.

Οι διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων μπορούν να συνδεθούν με τον Ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που υπερσυνδέονται με τους ιστότοπους άλλων εγεγραμμένων επιχειρήσεων και

Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το συστήματα, εξαιρουμένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων και φιλανθρωπικών ομάδων συγκέντρωσης κεφαλαίων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται με τον ιστότοπό μας.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες Ιστοτόπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός· (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στο Georges Jewellery. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε τον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες θα θέλατε να Σύνδεσμος. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν τον Ιστότοπό μας ως εξής:

Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας. ή

Με τη χρήση του ενιαίου εντοπιστή πόρων που συνδέεται με ή

Η χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστοτόπου μας είναι συνδεδεμένη με αυτή έχει νόημα εντός του πλαισίου και της μορφής περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Δεν θα επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της Georges Jewellery ή άλλου έργου τέχνης για σύνδεση χωρίς άδεια χρήσης εμπορικού σήματος.

iFrames
Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δε μπορείτε να δημιουργήσετε frames γύρω από τον ιστότοπό μας τα οποία τροποποιούνε καθ’οιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση του ιστότοπου.

Ευθύνη περιεχομένου

Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε έναντι όλων των αξιώσεων που εμφανίζονται στον Ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθεί ως συκοφαντικός, άσεμνος ή εγκληματικός ή που παραβιάζει, με άλλο τρόπο παραβιάζει ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

Your Privacy

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι το George’s Jewellery eShop είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» και τον ΕΚ 2016/679 «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων». Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία βεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του George's Jewellery eShop.

Με τη χρήση των υπηρεσιών του George’s Jewellery eShop και των όρων χρήσης του δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών.

Ανήλικοι επισκέπτες του George’s Jewellery eShop έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτό και στις υπηρεσίες του, αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους, χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους χωρίς συγκατάθεση και επίβλεψη γονέα, η Εταιρεία διαγράφει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες δεδομένης της πρότερης ενημέρωσής της, καθώς η ίδια δε δύναται να το γνωρίζει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.georgesjewellery.gr/el/politiki-aporritoy

Cookies
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, πατήστε εδώ: https://www.georgesjewellery.gr/el/cookies

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή κάποιον σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας. Δέχεστε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος οποιαδήποτε στιγμή.

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας

Εάν βρείτε οποιοδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας ο οποίος είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε οποιαδήποτε στιγμή. Θα αξιολογήσουμε αιτήματα αφαίρεσης συνδέσμων αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε ή να απαντήσουμε σε εσάς απευθείας.

ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ GEORGESJEWELLERY.GR

Διαδικασία "Προσθήκη στο καλάθι".

Συμπληρώστε το όνομά σας, την πλήρη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το email σας. Εάν η διεύθυνση αποστολής και τα στοιχεία είναι διαφορετικά από τα στοιχεία χρέωσης, συμπληρώστε τα στοιχεία.

Η μέθοδος αποστολής επιλέγεται αυτόματα. Χρησιμοποιείται η παγκόσμια παράδοση DHL Express.

Ο τρόπος πληρωμής επιλέγεται αυτόματα. Όλες οι πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα τρόποι πληρωμής.

Εάν δεν επιθυμείτε να πληρώσετε με κάρτα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email. Άλλες νόμιμες μορφές πληρωμής είναι επίσης αποδεκτές.

Πριν επιβεβαιώσετε την παραγγελία, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Εάν δεν αποδεχτείτε, η αγορά δεν μπορεί να προχωρήσει.

Προαιρετικά μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα μας και τις προσφορές μας.

Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης και θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα της Alpha bank για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή.

Όταν η πληρωμή επιβεβαιωθεί από την τράπεζα, η παραγγελία θα σας σταλεί.

Ελέγξτε στον ΦΑΚΕΛΟ SPAM του λογαριασμού email σας εάν το email επιβεβαίωσης δεν φτάσει αμέσως.

Διαδικασία "Κάντε μια ερώτηση".

Συμπληρώστε το όνομα, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Συνήθως απαντάμε στο email σας το συντομότερο δυνατό για να κανονίσουμε ένα τηλεφώνημα την κατάλληλη ημέρα και ώρα για να σας δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες για τα κοσμήματα που επιθυμείτε.

Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στο George’s Jewellery eshop συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. και υπάγονται στον ελληνικό Φ.Π.Α.

Η “George’s Jewellery Ο.Ε.”. επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αναπροσαρμόζει τιμές.

Οι τιμές George’s Jewellery eshop μπορεί να διαφέρουν με τις τιμές του φυσικού καταστήματος.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η τιμή του ίδιου προϊόντος μεταβάλλεται όταν υπόκειται σε τροποποίηση ενός ή παραπάνω φυσικών χαρακτηριστικών του, όπως αυτό του μεγέθους.

Αν και καταβάλουμε σε κάθε περίπτωση κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή περιγραφή των στοιχείων και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο κάποιων τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και περιγραφές προϊόντων.

Τα έξοδα μεταφοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος με DHL Express περιλαμβάνονται στην αναγραφόμενη τιμή.

Για αγορές εκτός ΕΕ, οι τελωνειακοί ή λοιποί φόροι δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο George’s Jewellery eShop είναι ακριβείς, πλήρεις και ανανεώνονται σε τακτική βάση. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ο επισκέπτης ή/και πελάτης αποδέχεται και δεσμεύεται από τους όρους και τις συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία χρήσης του.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο George’s Jewellery eShop, καθώς επίσης δεν εγγυάται ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα είναι χωρίς διακοπές ή λάθη, ούτε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη θα διορθώνονται αυτομάτως. Επίσης η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους επισκέπτες ή/και πελάτες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής κι έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου και δεν εγγυάται την προστασία από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή ηλεκτρονικά στοιχεία, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν μικρές αποκλίσεις που μπορεί να υπάρξουν σε αναγραφόμενα βάρη ή διαστάσεις κοσμημάτων καθώς είναι χειροποιήτα.

Η Εταιρεία δε δύναται να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, εγγυάται όμως ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών για τη μη διαθεσιμότητα αυτών ή την τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Η εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Eλληνικό δίκαιο.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του George’s Jewellery eShop, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.